فیلم تصادفی

1387
مبارزه برای زندگی
39
دانش آموزان راهنمایی   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
داستانی   
انجمن سینمای جوانان ایران – مرکز فرهنگی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت
نقی نعمتی
ایران
4,003