فیلم تصادفی

1387
درک شرایط دانش آموز توسط آموزگار
39
کارشناسان   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
داستانی   تربیتی   
سعید سالار زهی
امیر حسین ترابی
ایران
20,372