فیلم تصادفی

1386
معلولیت و مشکلات
38
کارشناسان   دانش آموزان راهنمایی   دانشجویان   
مستند   علمی-آموزشی   
محمد رضا خجسته
مهناز خالقی
ایران
8,452