فیلم تصادفی

2007
دریافت امواج صوتی از فضا
38
عموم   
مستند   علمی-آموزشی   
Masssimo Arvat ( Zenith Arti Audiovisive
A. Bernard ، E. Cerasuolo ، P. Ceretto
فرانسه – ایتالیا
7,998