فیلم تصادفی

1386
خانه های سنگی یزد
37
دانش آموزان راهنمایی   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   
مرکز سینمای مستند و تجربی
ایران
2,836