فیلم تصادفی

1388
سانحه سوختن دانش
39
دانش آموزان ابتدایی   دانش آموزان راهنمایی   خانواده ها   
مستند   
محمد خلیل زاده - دفتر تامین رسانه های آموزشی
محمد خلیل زاده
ایران
4,370