فیلم تصادفی

2003
مقایسه ی پرواز پرندگان و حشرات با پرواز هواپیما
35
دانش آموزان راهنمایی   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   
Steve Nicholls – Alfred Vendl
Steve Nicholls – Alfred Vendl
اتریش
2,728