فیلم تصادفی

1378
نجوم
دانش آموزان متوسطه   عموم   معلمان متوسطه   
علمی-آموزشی   
اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس – اداره کل شهرستان های استان تهران
بهروز صمد مطلق
ایران
4,783