فیلم تصادفی

1388
بررسی آثار تاریخی خشتی استان اصفهان
کارشناسان   دانشجویان   
مستند   
رضوان قائدی
رسول انتشاری
ایران
2,656