فیلم تصادفی

1389
تهیه ی آجر توسط زن و مرد و بچه
40
دانش آموزان راهنمایی   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   
---
رضا دانش پژوه
ایران
12,763