فیلم تصادفی

1388
آرزو
39
دانش آموزان راهنمایی   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
داستانی   تربیتی   
انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر بروجرد
رضا یوسفی
ایران
20,751