فیلم تصادفی

1386
زندگی و مرگ
38
دانش آموزان ابتدایی   خانواده ها   دانش آموزان راهنمایی   دانش آموزان متوسطه   دانشجویان   
داستانی   
محمد خزاعی با مشارکت سیما فیلم
فرزاد موتمن
ایران
5,502