فیلم تصادفی

1386
دعا برای قطع باران
38
کارشناسان   دانش آموزان راهنمایی   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   
محمد مقیم پور بیژنی
ایران
4,215