خانواده

خانواده سالم

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

تک رنگ

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

در خانه ی ما

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
جایزه ی ویژه از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد

خاک سرد

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از جشنواره ی 38 رشد
Syndicate content