فیلم تصادفی

1388
فداکاری معلم
39
دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   عموم   
مستند   
دفتر تامین رسانه های آموزشی
هوشنگ ارشادی
ایران
2,037