معلولیت

آرزوی من

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

چیزی شبیه چشم هایم

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین و جایزه ی نقدی از بخش کودکان استثنایی جشنواره ی 36 رشد

میترا

جشنواره
شماره جشنواره: 
37
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه فیلم های مستند جشنواره ی 37 رشد

واحه

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
دانش آموزی
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از بخش دانش آموزان جشنواره ی 36 بین المللی فیلم رشد

سرزمین سرد

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
فرهنگیان
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از گروه فرهنگیان فیلم ساز از جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content