پرواز

پوپی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

اولین پرواز

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

امید

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین جایزه ی ویژه ی داوران از گروه فیلم های بلند جشنواره 39 بین المللی فیلم رشد

آ لامد

جشنواره
شماره جشنواره: 
37
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های انیمیشن از جشنواره ی 37 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content