تغییر

تیغ و آسیاب

جشنواره
شماره جشنواره: 
0
بخش جشنواره: 
مسابقه

اروپا،عصر یخ

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

هبوط

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از بخش فیلم های ایرانی جشنواره ی 36 بین اللملی فیلم رشد

در سایه

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
جایزه ی ویژه از بخش مسابقه ی فیلم های کوتاه داستانی جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content